Χρήσιμες οδηγίες και κατευθύνσεις προς τα μέλη της Ένωσης για τη διαδικασία ανανέωσης Πιστοποιητικού Ψηφιακής Υπογραφής

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση, την ψηφιακή υπογραφή και την κρυπτογράφηση έχουν συγκεκριμένη χρονική ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι η ψηφιακή υπογραφή που έχει δημιουργηθεί με πιστοποιητικό του οποίου ο χρόνος ισχύος έχει λήξει, εμφανίζεται ως άκυρη. Η Ένωση παρέχει χρήσιμες οδηγίες και κατευθύνσεις προς τα μέλη της για τον έλεγχο της ημερομηνίας λήξης…

ΚΥΑ για τις πληρωμές Δημοσίων Επενδύσεων 2020 και τη χρηματοδότηση του ΠΔΕ έτους 2021

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5761 Β/2020 η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης  σύμφωνα με την οποία παρέχονται οδηγίες  προς τις Υπηρεσίες για την τακτοποίηση των πληρωμών οικονομικού έτους 2020 σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων,  για τη χρηματοδότηση Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021 καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η Τράπεζα…

Απόφαση της ΑΑΔΕ για την απαλλαγή εισοδημάτων από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Οδηγίες για την απαλλαγή των εισοδημάτων από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 παρέχει  η υπ΄ αριθμ. 2204/2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ