Οδηγίες για την απαλλαγή των εισοδημάτων από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 παρέχει  η υπ΄ αριθμ. 2204/2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ