Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για τις τρέχουσες εισφορές στην ΠΕΔΜΕΔΕ, τη διαδικασία εγγραφής στην Ένωση, τη διαδικασία καταβολής της συνδρομής σας εάν διαμένετε σε άλλο νομό πλην της Αττικής και να αναζητήσετε αιτήσεις εγγραφής.

ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΩΝ & ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2022

Υποδείγματα Αιτήσεων Εγγραφής μπορείτε να «κατεβάσετε» σε μορφή *.doc, κάνοντας απλά κλικ στις λέξεις με μπλε χρώμα.
Για την εγγραφή ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης  στην ΠΕΔΜΕΔΕ χρειάζεται να προσκομίσετε το αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής της επιχείρησης σας στο ΜΕΕΠ και το αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής στο ΜΕΚ, την αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη και να καταβάλλετε το αντίστοιχο ποσό συνδρομής και δικαιώματος εγγραφής στο Ταμείο της Ένωσης.

Σε περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης σας ανήκει σε περιοχή εκτός Αττικής μπορείτε να απευθυνθείτε και στο αντίστοιχο Περιφερειακό Τμήμα της Ένωσης. Αν δεν υπάρχει Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ στην περιοχή που ανήκετε, τότε η διαδικασία είναι η ακόλουθη :

Πρέπει να καταθέσετε το ποσό της ετήσιας (αν η εγγραφή γίνεται κατά το πρώτο εξάμηνο) ή εξαμηνιαίας συνδρομής σας (αν η εγγραφή γίνεται κατά το δεύτερο εξάμηνο) καθώς και το δικαίωμα εγγραφής σε έναν από τους ακόλουθους λογαριασμούς όψεως της ΠΕΔΜΕΔΕ στην

Ε Θ Ν Ι Κ Η Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α ( Α ρ . Λ ο γ . 1 5 1 / 4 7 0 2 4 3 – 3 3 )
και για όσους καταθέτουν μέσω internet banking στην ΕΘΝΙΚΗ
I B A N : G R 4 1 0 1 1 0 1 5 1 0 0 0 0 0 1 5 1 4 7 0 2 4 3 3 3

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α A L P H A B A N K ( Αρ . Λογ. 4 4 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 3 9 5 )
και για όσους καταθέτουν μέσω internet banking στην ALPHA BANK
I B A N : GR02 0140 4410 4410 0200 2000 395
Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ( Αρ. Λογ. 8 4 1 1 6 6 1 1 )

και για όσους καταθέτουν μέσω internet banking στην ATTIKA BANK
I B A N : GR74 0160 0690 0000 0008 4116 611

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α E U R O B A N K ( Αρ. Λογ . 0 0 2 6 . 0 1 0 1 . 5 5 . 0 1 0 0 9 6 8 9 3 5 )
και για όσους καταθέτουν μέσω internet banking στην ΕUROBANK
I B A N : G R 0 9 0 2 6 0 1 0 1 0 0 0 0 5 5 0 1 0 0 9 6 8 9 3 5

ΠΡΟΣΟΧΗ !!
Μόλις ολοκληρώσετε την κατάθεση πρέπει να αποστείλετε στην ΠΕΔΜΕΔΕ την αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη, το αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής της επιχείρησης σας στο ΜΕΕΠ, το αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής στο ΜEK και εμείς θα σας αποστείλουμε τη βεβαίωση για τη συμμετοχή σας στους διαγωνισμούς.

Για την εγγραφή στελέχους εργοληπτικής επιχείρησης στην ΠΕΔΜΕΔΕ χρειάζεται να προσκομίσετε το αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής στο ΜΕΕΠ της Εταιρείας την οποία στελεχώνει, το αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής στο ΜΕΚ του στελέχους, την αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη και να καταβάλλετε το αντίστοιχο ποσό συνδρομής και δικαιώματος εγγραφής στο Ταμείο της Ένωσης.

(Σε περίπτωση που η έδρα του στελέχους) είναι εκτός Αττικής ισχύει η ίδια διαδικασία ως άνω)

Για την εγγραφή εταιρείας στην ΠΕΔΜΕΔΕ χρειάζεται να προσκομίσετε το ΜΕΕΠ της Εταιρείας σας, την αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη και να καταβάλλετε το αντίστοιχο ποσό συνδρομής και δικαιώματος εγγραφής στο Ταμείο της Ένωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή εταιρείας είναι η εγγραφή στην ΠΕΔΜΕΔΕ ενός τουλάχιστον στελέχους της.