Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5761 Β/2020 η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης  σύμφωνα με την οποία παρέχονται οδηγίες  προς τις Υπηρεσίες για την τακτοποίηση των πληρωμών οικονομικού έτους 2020 σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων,  για τη χρηματοδότηση Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021 καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η Τράπεζα της Ελλάδος με τη λήξη του οικονομικού έτους.