Στην ενότητα αυτή έχετε την δυνατότητα να αναζητήσετε Συντελεστές Αναθεώρησης ανα κατηγορία έργου και ανα τρίμηνο αναθεώρησης

Στην ενότητα αυτή έχετε την δυνατότητα να αναζητήσετε Συντελεστές Αναθεώρησης ανα κατηγορία έργου και ανα τρίμηνο αναθεώρησης

Για να μπορέσετε να αναζητήσετε τους Συντελεστές Αναθεώρησης χρειάζεται να έχετε εγκαταστήσει τα κάτωθι προγράμματα : WinZip ή WinRar και Acrobat Reader. Για τη λήψη και στη συνέχεια εγκατάσταση του WinZip πατήστε εδώ: http://www.winzip.com/downwz.htm. Για τη λήψη και στη συνέχεια εγκατάσταση του WinRar πατήστε εδώ: http://www.rarlab.com/download.htm. Για τη λήψη και στη συνέχεια εγκατάσταση του Acrobat Reader πατήστε εδώ: http://get.adobe.com/reader/.

Αξίζει να σημειωθεί η χρήση της αναζήτησης του Acrobat Reader (CTRL+F) με απλή πληκτρολόγηση του κωδικού άρθρου για την άμεση εύρεση του σε όλα τρίμηνα εκκίνησης

Πρακτικά Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δ.Ε.

Τα Πρακτικά  Επιτροπής Διαπιστώσεων Τιμών 2006  είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Ένωσης σε ηλεκτρονική μορφή  σε  CD. Τα Πρακτικά Τιμών των παρελθόντων ετών είναι διαθέσιμα  στα γραφεία της Ένωσης σε έντυπη μορφή για φωτοτυπίες

Ενιαία Τιμολόγια του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. κατ’ άρθρο 8 του Ν. 3263/2004

Συμπλήρωση άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ εργασιών – Η/Μ εγκαταστάσεις έργων οδοποιίας – Εγκαταστάσεις φωτισμού οδών
ΦΕΚ 1088 Β’  9-6-2015

Διορθωτικές Επεμβάσεις στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων
ΦΕΚ 1913 Β’ 15-7-2014

Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων
ΦΕΚ 1656 Β’ /23-62014

Διορθωτικές επεμβάσεις στην απόφαση «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών
ΦΕΚ Β’ 639/20-3-2013

Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών.
ΦΕΒ’ 363/19-2-2013

Τροποποίηση – συμπλήρωση της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών».
ΦΕΚ Β’ 315 14-2-2012

Tροποποίηση της απόφασης ”Επικαιροποίηση  Ενιαίων Τιμολογίων  Έργων Οδοποιίας”
ΦΕΚ Β’ 2965 23-12-2011

Τροποποίηση – Συμπλήρωση – Διόρθωση σφαλμάτων της Απόφασης ”Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών”
ΦΕΚ Β’ 2063 16-9-2011

Δημοσίευση  υπουργικής απόφασης περί  τροποποίησης Διόρθωσης σφαλμάτων της απόφσης ΄΄Εγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήσωσης Ενιαίων Τιμολογίων ‘Έργων πρασίνου”
ΦΕΚ Β΄ 26-6-2010

Τροποποίηση – Διόρθωση σφαλμάτων της Απόφασης ”Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών”
ΦΕΚ Β’ 518/26-4-2010

Συμπλήρωση της απόφασης ”Εγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογιών Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών”
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπουργού Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων 28.12.09  ΦΕΚ Β’ 2630/31-12-2009 

Συμπλήρωση της απόφασης “Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποίιας”
ΦΕΚ Β’ 1799/28-8-2009

Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Πρασίνου
ΦΕΚ Β’ 1661/13/8/2009   Συνημμένα Αρχεία

Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ’ αρ. Δ17γ/06/28/ΦΝ437/24-2-2009 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών» (Φ.Ε.Κ. Β’410/2009)
ΦΕΚ Β’ 822 04-05-2009   Συνημμένα Αρχεία που συμπεριλμβάνουν τις διορθώσεις

Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Οικοδομικών Έργων
ΦΕΚ Β’ 513 19-3-2009

Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών
ΦΕΚ Β’ 410 06-03-2009

Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας»
ΦΕΚ Β’ 305 19-02-2009

΄Εγκριση Ενιαίου Τιμολογίου Έργων Οδοποιΐας για τα μικρά έργα προϋπολογισμού κάτω των 1,5  εκατομμυρίων ευρώ
ΦΕΚ Β’ 1189 26-6-2008

Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποίας
ΦΕΚ 918 19 -05 -2008

Αναπροσαρμογή και Συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου
ΦΕΚ 1584 17 -08 -2007

1η Διόρθωση των Ενιαίων Τιμολογίων Οικοδομικών Εργασιών
ΦΕΚ 573 27 -04 -2005

Έγκριση 2ης Βελτίωσης των Εγκεκριμένων Ενιαίων Τιμολογίων Εργασιών στις κατηγορίες Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων
ΦΕΚ 440 05 -04 -2005

Έγκριση Ανάλυσης Τιμών με Περιγραφικό Τιμολογίο Έργων Πρασίνου (ΑΤΕΠ)
ΦΕΚ 383 24 -03 -2005

Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριμένα τιμολόγια εργασιών για Έργα Οδοποιίας
ΦΕΚ 205 17 -02 -2005

Έγκριση Ενιαίου Τιμολογίου Εργασιών της κατηγορίας Οικοδομικών Έργων και 1η Βελτίωση των εγκεκριμένων Ενιάιων Τιμολογίων Εργασιών στις κατηγορίες Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων ΦΕΚ 1939 29 -12 -2004
(Μέρος 1ο , Μέρος 2ο , Μέρος 3ο )

Έγκριση Ενιαίων Τιμολογίων Εργασιών Δημοπράτησης Δημοσίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών και Πρασίνου
ΦΕΚ 1556 18 -10 -2004