Νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία Τον Μάρτιο 2020 Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το νέο Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυκλική οικονομία, που αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης εστιάζει σε τομείς με αυξημένη χρήση πόρων και υψηλό δυναμικό κυκλικότητας, όπως, και μεταξύ άλλων, τα ηλεκτρονικά, οι…

Οι προτεραιότητες της Γαλλικής Προεδρίας για τον Κατασκευαστικό Κλάδο

Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2022  η Γαλλία ασκεί την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρουσιάζει τις προτεραιότητες που θέτει για τον Κατασκευαστικό Κλάδο με έμφαση στην  κυκλική οικονομία, την ενεργειακή απόδοση, το κύμα ανακαίνισης, την Πράσινη Συμφωνία  και το  NextGenerationEU. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ζητά τις απόψεις των μελών της επί της Υπουργικής Απόφασης για τους συντελεστές αναθεώρησης τιμών Δημοσίων Έργων

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5983 Β/2021 η απόφαση του Υπουργού Υποδομών που καθορίζει τους συντελεστές αναθεώρησης τιμών Δημοσίων Έργων. Παρακαλούνται τα μέλη της Ένωσης, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν τις απόψεις/παρατηρήσεις τους επί της ως άνω αποφάσεως μέχρι και την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022.

Στατιστικοί δείκτες του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα – Ενημέρωση από το Υπουργείο Υποδομών

Το Υπουργείο Υποδομών συνέταξε πίνακα στατιστικών δεικτών που αφορούν στο πλήθος των ηλεκτρονικών διαγωνισμών και των υποβληθεισών προσφορών του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα για το Δ΄τρίμηνο 2021, συνολικά για το 2021 καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία από την έναρξη λειτουργίας του Συστήματος. Το έγγραφο του Υπουργείου βρίσκεται εδώ

Ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών για το Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

“‘Εχει υλοποιηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα η λειτουργικότητα «Φάκελος ΔημόσιαςΣύμβασης» και έχουν συνταχθεί  οδηγίες για την συγκρότηση και τήρησή του, προς υποβοήθηση των Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων” αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών. Οι οδηγίες για την συγκρότηση και τήρηση του Φακέλου βρίσκονται εδώ