“‘Εχει υλοποιηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα η λειτουργικότητα «Φάκελος ΔημόσιαςΣύμβασης» και έχουν συνταχθεί  οδηγίες για την συγκρότηση και τήρησή του, προς υποβοήθηση των Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων” αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών.

Οι οδηγίες για την συγκρότηση και τήρηση του Φακέλου βρίσκονται εδώ