Το Υπουργείο Υποδομών συνέταξε πίνακα στατιστικών δεικτών που αφορούν στο πλήθος των ηλεκτρονικών διαγωνισμών και των υποβληθεισών προσφορών του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα για το Δ΄τρίμηνο 2021, συνολικά για το 2021 καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία από την έναρξη λειτουργίας του Συστήματος.

Το έγγραφο του Υπουργείου βρίσκεται εδώ