Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για την έκπτωση του ΦΠΑ σε περιπτώσεις εισροών στα πλαίσια κατασκευής έργων δημοσίου ενδιαφέροντος βάσει δημόσιας σύμβασης κυρωθείσας με νόμο

Διευκρινίσεις παρέχονται με την εγκύκλιο   2127/2021 της ΑΑΔΕ σχετικά με το δικαίωμα έκπτωσης  του ΦΠΑ σε περιπτώσεις πραγματοποίησης εισροών στα πλαίσια κατασκευής έργων και υποδομών δημοσίου ενδιαφέροντος.

Εκδόθηκε το 2ο Πρακτικό της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υποδομών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα

Ο Υπουργός Υποδομών εξέδωσε απόφαση με την οποία ενέκρινε το 2ο και 3ο Πρακτικό της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε για την παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021. Περιληπτικά στο 2ο πρακτικό περιλαμβάνονται τα κάτωθι ερωτήματα που έλαβαν τις εξής απαντήσεις: ΘΕΜΑ 1ο: Ερμηνεία της…

Εγκύκλιος 38/2021 ΕΦΚΑ για την αναγνώριση χρόνων ασφάλισης με εξαγορά

Με την εγκύκλιο 38/2021 του ΕΦΚΑ γνωστοποιείται ο νέος τρόπος υπολογισμού της ασφαλιστικής εισφοράς και παρέχονται σχετικές  οδηγίες. Σε περίπτωση ασφαλισμένου ελεύθερου επαγγελματία ή  αυτοαπασχολούμενου για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα ασφάλισης καταβάλλεται η προβλεπόμενη  ασφαλιστική εισφορά, την οποία έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης. Στη συνέχεια στην εγκύκλιο παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού…