Ο Υπουργός Υποδομών εξέδωσε απόφαση με την οποία ενέκρινε το 2ο και 3ο Πρακτικό της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε για την παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.

Περιληπτικά στο 2ο πρακτικό περιλαμβάνονται τα κάτωθι ερωτήματα που έλαβαν τις εξής απαντήσεις:

ΘΕΜΑ 1ο: Ερμηνεία της παρ. 5 του άρθρου 140 του ν. 4782/2021 -(Μεταβατικές διατάξεις που αφορούν στα άρθρα του Ν. 4782/2021 που καταλαμβάνουν διαγωνισμούς που θα προκηρυχθούν μετά την 01.09.2021 )

Συμπέρασμα:

Συμβάσεις που δεν θα προκηρυχθούν μέχρι τις 1-9-2021, θα διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 136, 138, 141, 144 κ.ο.κ. του Ν 4412/2016 (πρόκειται για τα άρθρα που αντικαταστάθηκαν-τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 57 έως 60, 63, 64, 66 έως 79, 82, 89 έως 93, 95 έως 98 και 100, του Ν 4782/2021), ως είχαν μέχρι την αντικατάστασή τους.

ΘΕΜΑ 2ο : Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4782/2021.

Συμπεράσματα:

α) Εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει στο προσωπικό της υπαλλήλους για πλήρη στελέχωση της Επιτροπής, αλλά μπορεί να καλύψει μόνο κάποιες από τις ανάγκες της (έχει λ.χ. μόνο τέσσερις κατάλληλους υπαλλήλους) μπορεί να ορίσει τους τρεις (3) ως τακτικούς και τον ένα αναπληρωματικό, και να ζητήσει τον ορισμό δύο (2) αναπληρωματικών από το Δημόσιο ή από άλλους φορείς με κλήρωση. Δεν υφίσταται υποχρέωση εκ του νόμου να προέρχονται από την ίδια υπηρεσία ή την ίδια διαδικασία (υπόδειξη από δημόσιο ή κλήρωση) το τακτικό μέλος και το αναπληρωματικό του, επομένως προτείνεται στις αναθέτουσες αρχές να διαμορφώνουν λίστα με τα αναπληρωματικά μέλη (1ο, 2ο, 3ο), ώστε σε περίπτωση απουσίας οποιουδήποτε τακτικού μέλους να καλείται ο πρώτος αναπληρωματικός (ο οποίος μπορεί να είναι υπάλληλος της υπηρεσίας κατά το ανωτέρω παράδειγμα), σε περίπτωση απουσίας δύο τακτικών μελών, να καλείται και ο δεύτερος αναπληρωματικός, χωρίς να απαιτείται κατ’ αντιστοιχίαν αναπλήρωση2.
Βάσει των ανωτέρω και ως εκ περισσού διευκρινίζεται ότι προφανώς ο νόμος δεν έχει την έννοια ότι αν η Α.Α. δεν έχει τον απαραίτητο αριθμό υπαλλήλων για να ορίσει όλα τα μέλη της επιτροπής, οφείλει να ζητήσει να υποδειχθεί το σύνολο των μελών από άλλους φορείς.
β) Όταν κριτήριο ανάθεσης σύμβασης έργου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας, προκύπτει στο νόμο ρυθμιστικό κενό, διότι τα ελλείποντα μέλη για τη στελέχωση επιτροπών διαγωνισμού μπορεί να ζητηθούν μόνο από υπηρεσίες του Δημοσίου και όχι από άλλους φορείς (με κλήρωση), όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις των τριμελών επιτροπών διαγωνισμού.
Σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε πράγματι να εμφανισθεί δυσλειτουργία του συστήματος και αδυναμία ορισμού επιτροπών διαγωνισμού σε περιφερειακές ενότητες της χώρας στις οποίες δεν εδρεύουν περιφερειακές υπηρεσίες του Δημοσίου με τεχνικούς υπαλλήλους εγγεγραμμένους στο Μη.Μ.Ε.Δ.. Αυτό το κενό πρέπει να συμπληρωθεί με τροποποίηση της σχετικής διάταξης.

ΘΕΜΑ 3ο: Εφαρμογή της απόφασης με αριθμό ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4.12.2017 ( ΦΕΚ Β 4841) του Υπουργού Υποδομών, στην περίπτωση ορισμού μελών γνωμοδοτικών οργάνων για τον ορισμό ή την κλήρωση τεχνικών υπαλλήλων ως μελών αυτών

Συμπέρασμα:
Στην περίπτωση ορισμού μελών γνωμοδοτικών οργάνων λαμβάνεται υπόψη και εφαρμόζεται για τον ορισμό ή την κλήρωση τεχνικών υπαλλήλων ως μελών αυτών η με αριθμό ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4.12.2017 ( ΦΕΚ Β 4841) απόφαση του Υπουργού Υποδομών.

ΘΕΜΑ 4ο: Έναρξη περιόδου απαγόρευσης ανάθεσης δεύτερης σύμβασης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στον ίδιο ανάδοχο

Συμπεράσματα:

α) Το διάστημα των 12 μηνών, εντός του οποίου δεν επιτρέπεται η ανάθεση δεύτερης σύμβασης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στον ίδιο ανάδοχο, υπολογίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και όχι από την ολοκλήρωση ή την παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου αυτής.
β) Για τον ανάδοχο που ανέλαβε με απευθείας ανάθεση ορισμένη δημόσια σύμβαση, η μη δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης για διάστημα 12 μηνών ισχύει μόνον για την περίπτωση ανάθεσης δεύτερης σύμβασης με απευθείας ανάθεση, και όχι για οποιαδήποτε ανάθεση με άλλες ανοικτές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες.

ΘΕΜΑ 5ο: Ερμηνεία ως προς το ζήτημα της εφαρμογής του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης (για έργα) ή των αναφερόμενων στο άρθρο 45 του ν. 4782/2021 σχετικά με τα έργα, τα οποία έχουν ήδη προκηρυχθεί και είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία

Συμπέρασμα:

Μέχρις οποιασδήποτε εξειδικεύσεως του ερωτήματος, η γενική απάντηση που αρμόζει στο ως άνω ερώτημα είναι ότι η ισχύς του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 45 του ν. 4782/2021, αρχίζει  από την 1η-6-2021, ακόμη και για τα έργα τα οποία είχαν προκηρυχθεί πριν την θέσπιση του ν. 4782/2021 και είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική τους διαδικασία.