Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας ηλεκτρονικά.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1559 Β/2020 η υπουργική απόφαση που περιγράφει τη διαδικασία χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας ηλεκτρονικά. Για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστικές εισφορές που οφείλονται: α) Από φυσικό πρόσωπο υπόχρεο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών λόγω άσκησης ατομικής δραστηριότητας ή συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο ή εργοδοτικήςιδιότητας. β) Από ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,…

Ματαίωση της Γεν. Συνέλευσης – Εκλογές της Ένωσης που είχαν προκηρυχθεί για τις 28 και 29 Απριλίου- Νέα ημερομηνία διεξαγωγής η 27η και 28η Μαίου 2020

Κατά τη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης της 21.04.2020 με ομόφωνη απόφαση ματαιώθηκαν   η Γενική Συνέλευση και οι Εκλογές  που είχαν προκηρυχθεί για τις 28 και 29 Απριλίου 2020, λόγω των ειδικών συνθηκών (απαγόρευση κυκλοφορίας, απαγόρευση συναθροίσεων κλπ.) που διάγει η χώρα εξαιτίας της πανδημίας COVID-19. Κατά την ίδια συνεδρίαση ελήφθη απόφαση για διενέργεια…

Δεν επιτρέπεται η επιβολή, αναδρομικά, κρατήσεων σε βάρος των Εργοληπτών/Αναδόχων-Διευκρινίσεις της ΕΑΑΔΗΣΥ για την κράτηση υπέρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ

Η ΕΑΑΔΗΣΥ επιλύει οριστικά τα προβλήματα που είχαν ανακύψει κατά την εφαρμογή της κράτησης υπέρ των Μηχανικών ΤΕΙ, επισημαίνοντας ότι: 1.Η  κράτηση του ποσοστού 2,5‰, υπέρ των Μηχανικών  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. που έχει προβλεφθεί ρητά στο άρθρο 53 του ν. 4412/2016, και  το οποίο προστίθεται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, αφορά σε δημόσιες συμβάσεις έργων,…

Επιστολή της Ένωσης προς τους αρμόδιους Υπουργούς με αίτημα την έκδοση ηλεκτρονικά των πιστοποιητικών από τα Πρωτοδικεία της χώρας

Η αναστολή της λειτουργίας των Δικαστηρίων έχει επιφέρει σοβαρότατα προβλήματα στην επαγγελματική δραστηριότητα των Εργοληπτών, αφού δεν δύνανται να εκδώσουν πιστοποιητικά για συμμετοχή σε διαγωνισμούς και για υπογραφή δημοσίων συμβάσεων. Η Ένωση με επιστολή της στους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ζητά την δυνατότητα έκδοσης όλων των πιστοποιητικών ηλεκτρονικά από τα Πρωτοδικεία της χώρας.