Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1559 Β/2020 η υπουργική απόφαση που περιγράφει τη διαδικασία χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας ηλεκτρονικά.

Για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστικές εισφορές που οφείλονται:
α) Από φυσικό πρόσωπο υπόχρεο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών λόγω άσκησης ατομικής δραστηριότητας ή συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο ή εργοδοτικήςιδιότητας.
β) Από ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμη εταιρεία, κοινοπραξία, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία,  οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτών όσο και οι τυχόν υπάρχουσες οφειλές, για τις οποίες έχουν ευθύνη για την καταβολή τους.

γ) Από Ανάδοχο ή  Εργολήπτη Δημοσίων Έργων εφόσον προέρχονται από το έργο για το οποίο ζητείται η βεβαίωση ή την έδρα του Αναδόχου.
Για τη χορήγηση του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας ηλεκτρονικά, ελέγχονται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις  με βάση τα τελευταία επεξεργασμένα από το μηχανογραφικό σύστημα στοιχεία.