Η ΕΑΑΔΗΣΥ επιλύει οριστικά τα προβλήματα που είχαν ανακύψει κατά την εφαρμογή της κράτησης υπέρ των Μηχανικών ΤΕΙ, επισημαίνοντας ότι:

1.Η  κράτηση του ποσοστού 2,5‰, υπέρ των Μηχανικών  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. που έχει προβλεφθεί ρητά στο άρθρο 53 του ν. 4412/2016, και  το οποίο προστίθεται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, αφορά σε δημόσιες συμβάσεις έργων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι, ενώ δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου ΙΙ.

Επισημαίνεται ότι στο Βιβλίο ΙΙ (άρθρα 222-338 Ν. 4412/2016) ανήκουν οι φορείς και οι  δημόσιες επιχειρήσεις που ασκούν μια από τις παρακάτω δραστηριότητες σχετικές με:

-Φυσικό αέριο και θερμότητα

-Ηλεκτρισμό

-Ύδωρ( ύδρευση-αποχέτευση)

-Υπηρεσίες μεταφορών

-Δραστηριότητες σχετικά με την διάθεση λιμένων και αερολιμένων

-Εξόρυξη πετρελαίου

 

Ενώ,

Στο Βιβλίο Ι (άρθρα 1-221 Ν. 4412/2016) ανήκουν όλοι οι αναθέτοντες φορείς/αναθέτουσες αρχές που δεν ασκούν τις πιο πάνω περιοριστικά αναφερόμενες δραστηριότητες

 Π. χ

– Αν ο Δήμος διενεργεί διαγωνισμό για οδοποιία, οικοδομικό έργο …εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι.

-Αν ο Δήμος διενεργεί διαγωνισμό για ύδρευση-αποχέτευση εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

Σημειωτέον ότι τα έργα διαχείρισης υδάτων, είναι αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Υδάτων, δηλαδή τα δημοπρατεί η ΔΕΥΑ (που ανήκει στο βιβλίο ΙΙ).

Αλλά  ένας Δήμος που δεν έχει ΔΕΥΑ, θα δημοπρατήσει ο ίδιος την ύδρευση ή την αποχέτευση και για τα έργα αυτά θα εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

 

2.Δεν είναι δυνατή η  επιβολή, αναδρομικά, κρατήσεων, σε βάρος των Αναδόχων χωρίς ρητή σχετική νομοθετική πρόβλεψη.

Αυτό σημαίνει ότι η  κράτηση αυτή  καταλαμβάνει μόνο τις περιπτώσεις νέων  διαδικασιών ανάθεσης,  ήτοι εκείνων που εκκινούν μετά την 04.07.2019 (ημερομηνία  της  έκδοσης της οικείας Υπουργικής Απόφασης , η οποία καθορίζει τις σχετικές λεπτομέρειες για την επιβολή της κράτησης).

Ως  εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης ή δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.

 

3.Επιπλέον, θα  πρέπει στο άρθρο 8.1 των τευχών διακήρυξης έργων, όπου αναγράφονται οι κρατήσεις,  να συμπεριλαμβάνεται  ρητά   σχετική παραπομπή στην ως άνω υπουργική απόφαση.  

 Διαφορετικά, η κράτηση   δεν καταλαμβάνει διαδικασίες ανάθεσης, οι οποίες είχαν εκκινήσει πριν από την 04-07-2019, με την επιφύλαξη τυχόν εκκρεμών διαδικασιών, οι οποίες είχαν μεν εκκινήσει πριν την  04-07-2019 και για τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές αποφάσισαν την τροποποίηση των όρων των σχετικών διακηρύξεων, προκειμένου να συμπεριλάβουν ρητά τη συγκεκριμένη κράτηση στους σχετικούς όρους.

Ε.Ζ