Ο Πρόεδρος Juncker κεντρικός ομιλητής στη Γ.Σ. της FIEC της 5.6.2015 στις Βρυξέλλες

Ο Πρόεδρος στην ομιλία του θα αναφερθεί εκτενέστατα στο « σχέδιο  Juncker»   για την ανάπτυξη της Ευρώπης, η οποία περνάει μέσα από την αύξηση  του προϋπολογισμού για τα δημόσια έργα.

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία – Παράταση προθεσμίας μέχρι 2.6.2015

Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία διευκρινίζεται ότι ως  καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση των ασφαλιστικώνεισφορών του Ν. 4321/2015  ορίζεται η 2 Ιουνίου 2015. Έτσι δίδεται παράταση στην προθεσμία που έληξε την 30-4-2015. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν ασφαλιστικές οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1-4-2015. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η…

Παράταση προθεσμίας πληρωμής εισφορών ΤΣΜΕΔΕ α΄εξαμήνου 2015 μέχρι την 30.6.2015

Όπως μας ενημέρωσαν οι εκπρόσωποί μας   στο ΕΤΑΑ -ΤΣΜΕΔΕ  κατά την υπ΄αριθμ.  343/2015  συνεδρίαση  του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων: 1. Η  παράταση της προθεσμίας  για την πληρωμή των εισφορών του α΄εξαμήνου 2015 μέχρι την 30η Ιουνίου 2015. 2. Η  ανάρτηση των ειδοποιητηρίων του α΄εξαμήνου 2015 στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ  θα πραγματοποιηθεί  στις…

Οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων στο Δημόσιο και τη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξέδωσε μία ακόμα εγκύκλιο που παρέχει οδηγίες σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο Δημόσιο. Επίσης παρέχει οδηγίες σχετικά με την εκ του Νόμου υποχρέωση για τη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου. Συγκεκριμένα ο φορέας που διενεργεί τον έλεγχο οφείλει να επικοινωνεί με…

Διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό των δόσεων κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων – ΠΟΛ 1099/2015

Με την ΠΟΛ 1099/2015 το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό των δόσεων κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων