Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία διευκρινίζεται ότι ως  καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση των ασφαλιστικώνεισφορών του Ν. 4321/2015  ορίζεται η 2 Ιουνίου 2015.

Έτσι δίδεται παράταση στην προθεσμία που έληξε την 30-4-2015.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν ασφαλιστικές οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1-4-2015.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1-4-2015 και εφεξής.

Υπενθυμίζεται ότι οι όροι της ρύθμισης έχουν διατυπωθεί σε προγενέστερη εγκύκλιο.

Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης : Πενήντα (50) ευρώ.