Κανόνες σχηματισμού επωνυμίας και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική δραστηριότητα

Ο Υπουργός Ανάπτυξης εξέδωσε απόφαση, που δημοσιεύητκε στο ΦΕΚ 3647 Β/200 που περιέχει τους κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα. Στην εν λόγω απόφαση περιγράφεται η διαδικασία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος, με δική του ευθύνη, δέσμευση…

Κωδικοποίηση της κατάταξης Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες για την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος εξέδωσε απόφαση , που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3636 Β/2022, με την οποία τροποποιείται και κωδικοποιείται η κατάταξη των Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων  σε κατηγορίες για την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους. Η  κατάταξη ανά κατηγορία εμπεριέχεται στο συνημμένο στην ως άνω απόφαση παράρτημα. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου ή δραστηριότητας του οποίου η κατάταξη μεταβάλλεται…

Δημιουργία πλατφόρμας “Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας ΕΦΚΑ”

Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψη φιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ)  η πλατφόρμα «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας» η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά με τη ψηφιακή διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. και έχει ως στόχο τη συστηματική ενημέρωση και επικοινωνία των εμπλεκόμενων μερών, αναφέρει εκτός των άλλων η ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ…

ΚΥΑ για τις κατηγορίες κατασκευών για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης εντός χερσαίας ζώνης λιμένος

Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3521 Β/2022 αναφέρει, εκτός των άλλων, ότι δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας στις εξής κατηγορίες κατασκευών ή εγκαταστάσεων εντός Χερσαίας ή εξομοιωμένης Ζώνης Λιμένων: α. Προκατασκευασμένοι οικίσκοι για την έκδοση εισιτηρίων, κάλυψη αναγκών φύλαξης και ασφάλειας λιμένα καθώς και προστασίας περιβάλλοντος, μέγιστους ύψους 3,5…