Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3521 Β/2022 αναφέρει, εκτός των άλλων, ότι δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας στις εξής κατηγορίες κατασκευών ή εγκαταστάσεων εντός Χερσαίας ή εξομοιωμένης Ζώνης Λιμένων:
α. Προκατασκευασμένοι οικίσκοι για την έκδοση εισιτηρίων, κάλυψη αναγκών φύλαξης και ασφάλειας λιμένα καθώς και προστασίας περιβάλλοντος, μέγιστους ύψους
3,5 μ. και μέγιστης επιφάνειας 30 τ.μ., χωρίς σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας πλην αυτών που αφορούν σε ενέργεια και τηλεπικοινωνίες.
β. Κατασκευές απαραίτητες για την κίνηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων, όπως κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) και οδηγοί όδευσης πεζών.
γ. Στέγαστρα για τη στάση και αναμονή των επιβατών πλοίων, λεωφορείων και ταξί έως μέγιστου ύψους 3 μ. και μέγιστης επιφάνειας 10 τ.μ.
δ. Κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων).
ε. Σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων καθώς και ελέγχου κυκλοφορίας πλοίων με τον αναγκαίο εξοπλισμό τους για εξυπηρέτηση αναγκών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, των Περιφερειών και των Δήμων.