Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος εξέδωσε απόφαση , που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3636 Β/2022, με την οποία τροποποιείται και κωδικοποιείται η κατάταξη των Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων  σε κατηγορίες για την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους.

Η  κατάταξη ανά κατηγορία εμπεριέχεται στο συνημμένο στην ως άνω απόφαση παράρτημα.

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου ή δραστηριότητας του οποίου η κατάταξη μεταβάλλεται βάσει της  απόφασης αυτής, και για το οποίο έχει κατατεθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση ή ανανέωση ΑΕΠΟ ή αίτηση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, διενεργείται κατά τις προϊσχύσουσες διατάξεις, εκτός εάν ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας αιτηθεί την υπαγωγή στις
διατάξεις της παρούσας.