Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψη φιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ)  η πλατφόρμα «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας» η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά με τη ψηφιακή διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. και έχει ως στόχο τη συστηματική ενημέρωση και επικοινωνία των εμπλεκόμενων μερών, αναφέρει εκτός των άλλων η ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 3555Β/2022.
Πρόσβαση στην πλατφόρμα αναγνωρίζεται στις εξής κατηγορίες  χρηστών:
α) Πολίτες
β) Υπάλληλος e-Ε.Φ.Κ.Α.
γ) Επιβλέπων
δ) Διαχειριστής της Εφαρμογής
Η πλατφόρμα αντλεί τα δεδομένα των αιτήσεων συνταξιοδότησης των πολιτών, όπως τηρούνται στα υφιστάμενα συστήματα του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Πραγματοποιείται  δε, τακτική ανατροφοδότηση της πλατφόρμας με δεδομένα από τα στοιχεία των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβάλλονται.