Διαβούλευση επί των όρων του υπό έκδοση τεύχους πρόσκλησης για την “Κατασκευή και Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών μέσω ΣΔΙΤ”

Μέχρι την 11η Οκτωβρίου 2021 η ΕΑΑΔΗΣΥ ζητά   παρατηρήσεις επί των όρων του υπό έκδοση τεύχους πρόσκλησης για την “Κατασκευή και Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών μέσω ΣΔΙΤ”. Καλούνται τα μέλη της ‘Ενωσης, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλλουν τις προτάσεις τους στην Ένωση Το υπό διαβούλευση τεύχος βρίσκεται εδώ

Παράταση προθεσμίας διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων Νομικών Προσώπων και υποβολής οικονομικών καταστάσεων έτους 2021

Για το έτος 2021 η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή…

Τον εκσυγχρονισμό του “κλειστού επαγγέλματος” του χειριστή μηχανημάτων έργων ζητά η Ένωση από τους αρμόδιους Υπουργούς

Να εφαρμοστεί στην πράξη ο Ν. 3919/2011, που καθιερώνει την επαγγελματική ελευθερία και αίρει τους αδικαιολόγητους περιορισμούς στην πρόσβαση  και άσκηση  του   επαγγέλματος του χειριστή μηχανημάτων έργων ζητά , εκτός των άλλων, η Ένωση από τους αρμόδιους Υπουργούς