Μέχρι την 11η Οκτωβρίου 2021 η ΕΑΑΔΗΣΥ ζητά   παρατηρήσεις επί των όρων του υπό έκδοση τεύχους πρόσκλησης για την “Κατασκευή και Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών μέσω ΣΔΙΤ”.

Καλούνται τα μέλη της ‘Ενωσης, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλλουν τις προτάσεις τους στην Ένωση

Το υπό διαβούλευση τεύχος βρίσκεται εδώ