Να εφαρμοστεί στην πράξη ο Ν. 3919/2011, που καθιερώνει την επαγγελματική ελευθερία και αίρει τους αδικαιολόγητους περιορισμούς στην πρόσβαση  και άσκηση  του   επαγγέλματος του χειριστή μηχανημάτων έργων ζητά , εκτός των άλλων, η Ένωση από τους αρμόδιους Υπουργούς