Για το έτος 2021 η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και του
άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων
των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως , αναφέρει το άρθρο 56 Ν. 4825/2021, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 157 Α/2021.

Συνεπώς παρατείνεται η προθεσμία διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων και υποβολής οικονομικών καταστάσεων μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2021