Υπουργική απόφαση για τον έλεγχο νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020

Η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3051Β/2021 τροποποιεί το άρθρο 40 της προηγούμενης απόφασης , το οποίο πλέον , εκτός των άλλων, αναφέρει και τα  εξής: -Ο έλεγχος διενεργείται πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού, για διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000)…

Απόφαση του Υπουργού Υποδομών για τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για τα Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων (ΜΗ.ΤΕ)

Ο Υπουργός Υποδομών εξέδωσε απόφαση με την οποία ορίζονται τα μέλη της  Ομάδας Εργασίας για την υποβολή προτάσεων ρύθμισης θεμάτων που αφορούν στα μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).

Τι ισχύει με τους επιπλέον όρους των διακηρύξεων έργων από την 01.06.2021

«Άρθρο 76 Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Για τη συμπερίληψη στα έγγραφα της σύμβασης απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, πέραν των προβλεπόμενων στο π.δ. 71/2019 (Α` 112), για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων, αντίστοιχου προϋπολογισμού…

Συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης, κ. Μ. Δακτυλίδη με τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδη

Τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Πρόεδρου της Ένωσης, κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη, με τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μαυρουδή Βορίδη, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν θέματα του Κατασκευαστικού Κλάδου. Στη συζήτηση, που διεξήχθη σε ιδιαίτερα καλό κλίμα, παρέστησαν ο Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης, κ. Ε. Αναγνωστόπουλος και ο Διευθυντής του Γραφείου του κ.…