Ο Υπουργός Υποδομών εξέδωσε απόφαση με την οποία ορίζονται τα μέλη της  Ομάδας Εργασίας για την υποβολή προτάσεων ρύθμισης θεμάτων που αφορούν στα μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).