Η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3051Β/2021 τροποποιεί το άρθρο 40 της προηγούμενης απόφασης , το οποίο πλέον , εκτός των άλλων, αναφέρει και τα  εξής:

-Ο έλεγχος διενεργείται πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού, για διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.
– Ο έλεγχος διενεργείται πριν την υπογραφή της σύμβασης, για διαδικασίες ανάθεσης και σχέδια συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία
ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης ο έλεγχος διενεργείται:
i) πριν την υπογραφή της τροποποίησης για συμβάσεις έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ,
ii) κατά την πρώτη δήλωση δαπάνης της τροποποιημένης σύμβασης στις συμβάσεις έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ,
iii) για διαδικασίες ανάθεσης συμπληρωματικών συμβάσεων, καθώς και για συμβάσεις που υπογράφονται δυνάμει ενεργοποίησης δικαιωμάτων προαίρεσης, ο
έλεγχος διενεργείται πριν την έκδοση των αποφάσεων για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, και σε κάθε περίπτωση πριν την υπογραφή των συμβατικών κειμένων.