Η ΠΕΔΜΕΔΕ ίδρυσε Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων, την ΠΕΔΜΕΔΕ ECO.

Αναρτήθηκε στη διαύγεια η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ σχετικά με την έγκριση της ΠΕΔΜΕΔΕ  ECO για σύσταση και λειτουργία Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης  ΑΕΚΚ  (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ). Η ΠΕΔΜΕΔΕ με την ένταξή της στο χώρο των ΑΕΚΚ προχωρά στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την κυκλική οικονομία. Απευθύνουμε κάλεσμα και στις Μονάδες επεξεργασίας και αξιοποίησης…

Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ των Ευρωπαίων και Ασιατών εταίρων του έργου «CCP_LAW – Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών με θέμα τη νομοθεσία για την Κλιματική Αλλαγή (2020-2023, Erasmus+)»

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, νέων προγραμμάτων σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου στο πεδίο της νομοθεσίας για την Κλιματική Αλλαγή. Πανεπιστημιακά ιδρύματα και κοινωνικοί εταίροι από την Ασία (Βιετνάμ, Ινδία, Μαλαισία) και την Ευρώπη (Ισπανία, Αγγλία, Ελλάδα) συνεργάζονται δυναμικά ώστε να δημιουργήσουν και ενσωματώσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Παγκόσμια Πολιτική και το Δίκαιο για την Κλιματική…

Επικαιροποιημένο υπόδειγμα διακήρυξης μελέτης-κατασκευής άνω των ορίων για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων

Στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ  αναρτήθηκε, σε επεξεργάσιμη μορφή, το επικαιροποιημένο υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργvn άνω των ορίων του ν.4412/2016, με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, για την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ). Οι όροι…

Η ΠΕΔΜΕΔΕ διοργανώνει Διαδικτυακή Συζήτηση Εμπειρογνωμόνων για τα επαγγέλματα και τις νέες δεξιότητες στον Κατασκευαστικό Κλάδο στα πλαίσια του έργου Construction Blueprint

Η ΠΕΔΜΕΔΕ διοργανώνει δίωρη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021. Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται  στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “Construction Blueprint” όπου η ΠΕΔΜΕΔΕ είναι εταίρος, εκπροσωπώντας τον Κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα. Το “Construction Blueprint”, έργο ορόσημο για τον Κατασκευαστικό κλάδο με 24 κλαδικούς και εκπαιδευτικούς εταίρους…