Αναρτήθηκε στη διαύγεια η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ σχετικά με την έγκριση της ΠΕΔΜΕΔΕ  ECO για σύσταση και λειτουργία Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης  ΑΕΚΚ  (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ).

Η ΠΕΔΜΕΔΕ με την ένταξή της στο χώρο των ΑΕΚΚ προχωρά στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την κυκλική οικονομία.

Απευθύνουμε κάλεσμα και στις Μονάδες επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΕΚΚ αλλά και στους Διαχειριστές ΑΕΚΚ να συμβληθούν με την ΠΕΔΜΕΔΕ ECO.

Έχετε Μονάδα επεξεργασίας και αξιοποίησης ΑΕΚΚ;

Μπορείτε να υπογράψετε σύμβαση και με την ΠΕΔΜΕΔΕ  ECO, με εγγύηση την αξιοπιστία και την φερεγγυότητα της ΠΕΔΜΕΔΕ.

Είστε διαχεριστής ΑΕΚΚ;

Διαχειριστείτε τα απόβλητα που παράγετε μέσω της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO.

 

Ζητήστε μας πληροφορίες άμεσα για να συνάψετε σύμβαση με την ΠΕΔΜΕΔΕ ECO.

Τηλ: 210 3641402

email: info@pedmede-eco.gr