«Ανακοίνωση πρόσκλησης ωφελουμένων Γ’ κύκλος για συμμετοχή στην Πράξη «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ»

Στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων για την Πράξη: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» (κωδικός ΟΠΣ 5002945) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), Δικαιούχος της Πράξης, Ανακοινώνει ότι: Την Πέμπτη 29/10/2020 ξεκινά  ο Γ’ κύκλος…

Συστάσεις του Υπουργείου Υποδομών για μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προσφορών σε διαγωνισμούς λόγω δυσλειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ

Τεχνική δυσλειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα  διαπιστώθηκε για το χρονικό διάστημα 23/10/2020 και από 14:45 έως 24/10/2020 και ώρα 17:55, σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών. Για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο υποβολής προσφορών, συνίσταται στις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς, η μετάθεση των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προσφορών. Επισημαίνεται ότι η μετάθεση…

Πρόσκληση του e-ΕΦΚΑ για τη συμμετοχή των Εργοληπτών στους καταλόγους για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων έργων-Υποβολή αιτήσεων μέχρι και την 16.11.2020

Μέχρι και την 16.11.2020 οι ενδιαφερόμενοι Εργολήπτες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στους καταλόγους για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων έργων του e-ΕΦΚΑ (Άρθρ. 118 Ν. 4412/2016). Η πρόσκληση του e-ΕΦΚΑ προς τα μέλη της Ένωσης βρίσκεται εδώ

Νομοθετική ρύθμιση για την ανασύσταση της ΑΕΠΠ και τη στελέχωση των κλιμακίων της με έμπειρους Μηχανικούς ζητά για μια ακόμα φορά η Ένωση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Την  αναθεώρηση και ανασύσταση της ΑΕΠΠ και τη στελέχωση των κλιμακίων της με έμπειρους Μηχανικούς  ώστε να καταστεί  η Αρχή ένας σύγχρονος πυλώνας για την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων ζητά για μια ακόμα φορά η Ένωση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης .