Τεχνική δυσλειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα  διαπιστώθηκε για το χρονικό διάστημα 23/10/2020 και από 14:45 έως 24/10/2020 και ώρα 17:55, σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών.
Για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο υποβολής προσφορών,
συνίσταται στις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς, η μετάθεση των καταληκτικών ημερομηνιών
υποβολής προσφορών.
Επισημαίνεται ότι η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας σε διαγωνισμούς που:
 έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, πραγματοποιείται από τη
Διεύθυνση του Υπουργείου,  κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα
Φορέα στο pw.helpdesk@eprocurement.gov.gr με συνημμένη την σχετική Απόφαση (της Αναθέτουσας
Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα) μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού.
 δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, δύναται να
πραγματοποιηθεί με κατάλληλες ενέργειες από εξουσιοδοτημένο χρήστη, υπάλληλο της Αναθέτουσας
Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα, στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα αναφέρεται, εκτός των άλλων, στο ως άνω έγγραφο.