Εγκύκλιος 10/2015 του ΙΚΑ σχετικά με τις εισφορές τεχνικών έργων του δημοσίου και ιδιωτικών οικοδομικών έργων

Το ΙΚΑ εξέδωσε την εγκύκλιο 10/2015 με την οποία μεταξύ άλλων ορίζεται ότι κατά την εκκαθάριση του λογαριασμού εισφορών ιδιωτικών οικοδομικών έργων εφόσον δεν προκύψει λόγος μείωσης των ημερών εργασίας, τότε αυτές λογίζονται ότι έχουν σε κάθε περίπτωση πραγματοποιηθεί, έστω και αν δεν συναρτώνται με την απασχόληση συγκεκριμένων προσώπων και οι εισφορές που αναλογούν σε…

Εγκύκλιος 7/2015 ΕΑΑΔΗΣΥ για την υποχρέωση ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με την κατευθυντήρια οδηγία 7/2015 δίδει λεπτομερείς οδηγίες στους φορείς σχετικά με την υποχρέωσή τους για την καταχώρηση στοιχείων δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ. Επισημαίνεται, εκτός των άλλων,  ότι σε περίπτωση μη καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ στοιχείων των δημοσίων συμβάσεων από τους υπόχρεους φορείς, η δαπάνη δεν θεωρείται κανονική και δεν δύναται…

Την αναστολή ισχύος του Ν. 4281/2014 «περί θεσπίσεως κανόνων σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» καθώς και την αναστολή της εφαρμογής του συστήματος της ηλεκτρονικής δημοπράτησης των έργων ζητά η Ένωση με επιστολή της

Η Ένωση με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών,  Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστο Σπίρτζη ζητά επειγόντως την αναστολή της έναρξης ισχύος των διατάξεων του Ν. 4281/2014 τουλάχιστον μέχρι την 1-1-2016 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης των Προεδρικών Διαταγμάτων που αφορούν στον…