Το ΙΚΑ εξέδωσε την εγκύκλιο 10/2015 με την οποία μεταξύ άλλων ορίζεται ότι κατά την εκκαθάριση του λογαριασμού εισφορών ιδιωτικών οικοδομικών έργων εφόσον δεν προκύψει λόγος μείωσης των ημερών εργασίας, τότε αυτές λογίζονται ότι έχουν σε κάθε περίπτωση πραγματοποιηθεί, έστω και αν δεν συναρτώνται με την απασχόληση συγκεκριμένων προσώπων και οι εισφορές που αναλογούν σε αυτές καθίστανται απαιτητες και καταλογίζονται από τα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

Οι σελίδες 31-36 της εγκυκλίου αφορούν στα δημόσια έργα και ρυθμίζουν θέματα αρμοδιότητας οργάνου για τον υπολογισμό ΠΕΔ, διαδικασίες επανελέγχου μετά από ενστάσεις εργοδοτών κατά των αποφάσεων Διεθυντών για τον υπολογισμό του ΠΕΔ καθώς και θέματα σχετικά με τη διαδικασία εκκαθάρισης των έργων.