Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με την κατευθυντήρια οδηγία 7/2015 δίδει λεπτομερείς οδηγίες στους φορείς σχετικά με την υποχρέωσή τους για την καταχώρηση στοιχείων δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ.

Επισημαίνεται, εκτός των άλλων,  ότι σε περίπτωση μη καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ στοιχείων των δημοσίων συμβάσεων από τους υπόχρεους φορείς, η δαπάνη δεν θεωρείται κανονική και δεν δύναται να πληρωθεί.