Προσδιορισμός της δαπάνης μεταφοράς στους προϋπολογισμούς έργων – Εγκύκλιος 18/2014 ΥΠΥΜΕΔΙ

Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δίδει οδηγίες με την εγκύκλιο 18/2014 σχετικά με τον προσδιορισμό της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα ενιαία τιμολόγια της ΓΓΔΕ.

Εγκύκλιος 52/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών- Ορισμός των Δ.Σ. των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Μετά την εκλογή των προεδρείων των δημοτικών συμβουλίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 64 Ν. 3852/2010,  οι οικείες δημοτικές αρχές καλούνται να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την ανάδειξη των οργάνων της διοίκησης των νομικών τους προσώπων και των συνδέσμων στους οποίους συμμετέχουν οι δήμοι. Η Εγκύκλιος 52/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής…

Στις 29-10-2014 τίθεται σε εφαρμογή το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 176 Α/2014 το Π.Δ. 109/2014 με τίτλο «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» στο οποίο αναφέρονται η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες του Υπουργείου (μέρος Α) καθώς και  τα θέματα του προσωπικού του (μέρος Β), όπως θα ισχύουν  από την 29η Οκτωβρίου 2014 και εφεξής

Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης

Σε συνέχεια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη της νέας Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης και μετά από πρόσκληση του εκπροσώπου της Δ.Ε. στο Τμήμα, κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη, σύμφωνα με το άρθρ. 6 του εσωτερικού κανονισμού, συνήλθαν την 13 Οκτωβρίου τα νεοεκλεγέντα μέλη και εξέλεξαν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία.  Στην 1η συνεδρίαση της…