Μετά την εκλογή των προεδρείων των δημοτικών συμβουλίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 64 Ν. 3852/2010,  οι οικείες δημοτικές αρχές καλούνται να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την ανάδειξη των οργάνων της διοίκησης των νομικών τους προσώπων και των συνδέσμων στους οποίους συμμετέχουν οι δήμοι.

Η Εγκύκλιος 52/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  παρέχει λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον ορισμό των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και των συνδέσμων των Δήμων.