Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 176 Α/2014 το Π.Δ. 109/2014 με τίτλο «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» στο οποίο αναφέρονται η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες του Υπουργείου (μέρος Α) καθώς και  τα θέματα του προσωπικού του (μέρος Β), όπως θα ισχύουν  από την 29η Οκτωβρίου 2014 και εφεξής