Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δίδει οδηγίες με την εγκύκλιο 18/2014 σχετικά με τον προσδιορισμό της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα ενιαία τιμολόγια της ΓΓΔΕ.