Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης που αφορά το ΓΕΜΗ – ΦΕΚ 195 Β/2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 195 Β/2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης σχετικά με τον τρόπο, το χρόνο και τη διαδικασία μεταφοράς στoΓΕΜΗ των μητρώων των εταιρειών και των Ευρωπαικών  Ομίλων οικονομικού σκοπού

Αίτημα της Ένωσης στον Υπουργό Ανάπτυξης για κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης εγγυητικής επιστολής για εξόφληση τελεσίδικης απόφασης

Μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 9/2013 απόφασης της Διοικητικής Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας η Ένωση επαναφέρει το αίτημα της προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για κατάργηση της διάταξης που απαιτεί την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής για εξόφληση τελεσίδικης δικαστικής αποφασης

Απόφαση Περιφερειάρχη για τη συγκρότηση του Τενικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ι. Σγουρού για τη συγκρότηση  του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη διετία 2014-2015

Απόφαση Περιφερειάρχη για τη συγκρότηση του Τενικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Π. Τατούλη για τη συγκρότηση  του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη διετία 2014-2015