Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027

Η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης που δημοσειύτηκε στο ΦΕΚ 6132Β/2022 αναφέρεται στους εθνικούς κανόνες για την επιλεξιμότητα των δαπανών για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027. Οι κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και πρέπει να τηρούνται από όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων και στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Οι…

Υπουργική απόφαση για τον έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027

Η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με τίτλο “Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσε ων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027”, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6131Β/2022. Ο έλεγχος αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της διενέργειας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το ισχύον κατά περίπτωση εθνικό και ενωσιακό…

Η Ένωση ζητά από το Δήμαρχο Αγιάς την απαλοιφή από δύο διακηρύξεις των όρων που μειώνουν τον ανταγωνισμό

”  H ΠΕΔΜΕΔΕ ήταν ανέκαθεν υπέρ της απαίτησης προσκόμισης στους διαγωνισμούς πιστοποιητικών που βεβαιώνουν τη συμμόρφωση των υποψηφίων με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα (ΙSO). Πάγια θέση της ΠΕΔΜΕΔΕ αποτελεί η υποχρέωση των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων να είναι πιστοποιημένες. Όμως στην προκειμένη περίπτωση ζητείται και στις δύο διακηρύξεις,  επί ποινή αποκλεισμού, εκτός των άλλων Πιστοποιητικών Διασφάλισης ποιότητας…