Η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με τίτλο “Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσε ων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027”, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6131Β/2022.

Ο έλεγχος αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της διενέργειας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το ισχύον κατά περίπτωση εθνικό και ενωσιακό δίκαιο με σκοπό τη διασφάλιση της επιλεξιμότητας των δαπανών.

Ο έλεγχος αυτός  δεν υποκαθιστά την ελεγκτική αρμοδιότητα άλλων δικαιοδοτικών οργάνων και αρχών. Έτσι, στην περίπτωση που η εξεταζόμενη διαδικασία ανάθεσης ή/και σχέδιο δημόσιας σύμβασης ή τροποποίησης σύμβασης ελέγχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο ή την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, οι Διαχειριστικές Αρχές  και οι Ενδιάμεσοι Φορείς  λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων των οργάνων αυτών και δεν απαιτείται η επανάληψη του ελέγχου νομιμότητας που διενεργήθηκε, και μέχρι την έκταση του ελέγχου αυτού.

Ο έλεγχος αφορά στο τεύχος διακήρυξης διαγωνισμού, στο κείμενο της αρχικής σύμβασης  καθώς και στο κείμενο των τροποποιήσεων της σύμβασης.