Τη ρητή κατάργηση του Συντελεστή Εργατικής Δαπάνης στα Δημόσια Έργα ζητά η Ένωση από τους Υπουργούς Εργασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Την πραγματοποίηση ενός εκσυγχρονιστικού βήματος στην εκτέλεση των Δημοσίων Έργων,  με την ρητή κατάργηση του Συντελεστή Εργατικής Δαπάνης ζητά η Ένωση από τους Υπουργούς Εργασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Οικονομικών την αποδοχή της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την κατάργηση της κράτησης υπέρ Ε.Μ.Π. στους λογαριασμούς πληρωμής δημοσίων έργων

Προκειμένου να υπάρξει η ρητή κατάργηση της κράτησης υπέρ του ΕΜΠ,  η Ένωση  ζητά  από τον Υπουργό Οικονομικών την επίσπευση των διαδικασιών αποδοχής της υπ΄αριθμ. 129/2019 Γνωμοδότησης της πλήρους Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τίτλο «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, ΕΜΠ και λοιπών Πολυτεχνικών Σχολών».

Ανάρτηση επικαιροποιημένων τευχών διακηρύξεων έργων με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή από την ΕΑΑΔΗΣΥ

Η ΕΑΑΔΗΣΥ ενημερώνει  ότι αναρτήθηκαν, σε επεξεργάσιμη μορφή, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων άνω και κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Οι όροι των τευχών έχουν προσαρμοστεί στις διατάξεις του…