Νέα παράταση μέχρι 31.12.2021 της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020.

Ο ΕΦΚΑ ενημερώνει   για την παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 μέχρι την 31.12.2021. Η καταβολή έως 31/12/2021 των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 θα πραγματοποιηθεί χωρίς τον υπολογισμό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Την αλλαγή των κριτηρίων ανάθεσης και την απαλοιφή των φωτογραφικών κριτηρίων της διακήρυξης ζητά η Ένωση από το Δήμο Φυλής

Όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις των οποίων το αντικείμενο περιγράφεται αναλυτικά και περιοριστικά στα έγγραφα του διαγωνισμού και δεν επιτρέπεται στους  υποψηφίους οικονομικούς φορείς να σχεδιάσουν διαφορετικές προτάσεις  ώστε να έχει νόημα η αξιολόγηση της τεχνικής τους προσφοράς, η λύση είναι η επιλογή της χαμηλότερης τιμής ως κριτηρίου ανάθεσης, αναφέρει, εκτός των άλλων η επιστολή…