Σύνοψη πορισμάτων συμμετοχής της ΠΕΔΜΕΔΕ σε Ομάδα Εργασίας για τις Γέφυρες της Ευρώπης

Στις 26 Ιανουαρίου 2021, η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετείχε στην Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκή Ένωση για την Κατασκευή, Επισκευή, ενίσχυση και Προστασία (European Association for Construction, Repair, reinforcement and Protection – ACRP) με στόχο τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος καταγραφής των γεφυρών της Ευρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο τονίστηκε ότι είναι επιτακτική ανάγκη  να ευαισθητοποιηθούν οι…

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προς το Δήμο Κορδελιού για κατάρτιση καταλόγου απευθείας αναθέσεως έργων έτους 2021

Δημοσιεύουμε την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για να συμπεριληφθούν οι ενδιαφερόμενοι  Εργολήπτες στον κατάλογο των απευθείας αναθέσεων του Δήμου Κορδελιού

Απάντηση της ΠΕΔΜΕΔΕ προς τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Στερεάς Ελλάδος σχετικά με διαγωνισμό έργου του Δήμου Καμένων Βούρλων

“Οι έχουσες έννομο συμφέρον προσφυγής στην ΑΕΠΠ κατά της διακήρυξης του συγκεκριμένου διαγωνισμού «μικρές»  Εργοληπτικές Επιχειρήσεις αδυνατούν να καταβάλλουν το απαιτούμενο παράβολο για την άσκηση του προαναφερόμενου ενδίκου μέσου. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που η Ένωση απευθύνθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση”, αναφέρει εκτός των άλλων η Ένωση στην απάντηση που έστειλε στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης…

Υπουργική απόφαση για την έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας Κτιρίου

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 287 Β/2021 η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος σύμφωνα με την οποία ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας Κτιρίου ορίζεται η 01.02.2021

Εγκύκλιος 7/2021 ΕΦΚΑ για την εκκαθάριση εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων, ετών 2017, 2018 και 2019

Η οριστικοποίηση ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών  για τη χρονική περίοδο από 01.01.2017 έως 31.12.2019, εφεξής θα πραγματοποιείται, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία από δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος και ΑΠΔ που έχουν υποβληθεί έως 30.11.2020 . – Αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΑΠΔ, οι οποίες έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν μετά την 30.11.2020,  δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την οριστικοποίηση…

Διακηρύξεις διαγωνισμών έργων φυσικού αερίου στη Βουλγαρία

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια απέστειλε στην Ένωση, προς ενημέρωση των μελών της, δύο διακηρύξεις διαγωνισμών έργων φυσικού αερίου στη Βουλγαρία. Η πρώτη ανακοίνωση βρίσκεται εδώ  Η δεύτερη ανακοίνωση βρίσκεται εδώ