Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 287 Β/2021 η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος σύμφωνα με την οποία ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας Κτιρίου ορίζεται η 01.02.2021