Στελέχωση της Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών με έμπειρους Μηχανικούς ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Η πρόταση της ΠΕΔΜΕΔΕ για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΑΕΠΠ  είναι  να συμπεριληφθούν  στην σύνθεση των κλιμακίων της ΑΕΠΠ έμπειροι Μηχανικοί, με στόχο την έκδοση ορθότερων και ποιοτικότερων  αποφάσεων και την συντομότερη  ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης των Δημοσίων Συμβάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση,  η Ένωση προτείνει στον Υπουργό Δικαιοσύνης  να προβεί στην κατάργηση της ΑΕΠΠ…

Απαλοιφή των επιπλέον όρων της διακήρυξης που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις ζητά η Ένωση από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία για καταχρηστικούς όρους διακήρυξης διαγωνισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ζητά την απαλοιφή τους σύμφωνα με το Ν. 4412/2016