Η πρόταση της ΠΕΔΜΕΔΕ για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΑΕΠΠ  είναι  να συμπεριληφθούν  στην σύνθεση των κλιμακίων της ΑΕΠΠ έμπειροι Μηχανικοί, με στόχο την έκδοση ορθότερων και ποιοτικότερων  αποφάσεων και την συντομότερη  ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης των Δημοσίων Συμβάσεων.

Σε αντίθετη περίπτωση,  η Ένωση προτείνει στον Υπουργό Δικαιοσύνης  να προβεί στην κατάργηση της ΑΕΠΠ και την αντικατάστασή της με άλλο όργανο, με πληρέστερη σύνθεση και εμπειρία στελεχών, σε ό,τι αφορά στα Δημόσια Έργα  καθώς πλέον η ΑΕΠΠ αποτελεί τροχοπέδη στην συμβασιοποίηση των Δημόσιων Συμβάσεων.

Η επιστολή της Ένωσης βρίσκεται εδώ