Μέχρι 15 Ιουνίου η δήλωση των αδειών ειδικού σκοπού για Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1695 Β/2020 η  απόφαση του Υπουργού Εργασίας, η οποία, εκτός των άλλων προβλέπει ότι: 1.α) Ο εργοδότης γνωστοποιεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»  όσους εργαζομένους του έκαναν χρήση της άδειας της παρ. 3α του άρ. 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55). Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται μέσω του  προσωρινού εντύπου ειδικού σκοπού του…

Αποζημίωση 800 ευρώ και για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε περισσότερους από ένα εργοδότη

Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι υπάγονται στην περίπτωση θ) του άρθρου 1 της υπ. αριθμ. οικ. 16073/287/22.4.2020 (Β’ 1547) ΚΥΑ, οι οποίοι απασχολούνται σε πάνω από έναν εργοδότη και κάποιος/οι εξ αυτών δεν έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους και εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους στο διάστημα από 15/3/2020 έως 20/4/2020, δεν ξεπέρασαν…

Σύσταση νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων

Με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1686 Β/2020 συστήνεται  και συγκροτείται  Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με αντικείμενο τη   μελέτη και εισήγηση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων με σκοπό τη σύνταξη προσχεδίου νόμου για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών. Στην ως άνω απόφαση αναφέρονται τα  ονόματα των 13 τακτιών …

Πρόσκληση από το Σλοβακικό Υπουργείο Άμυνας για εκδήλωση ενδιαφέροντος κατασκευής κτιριακού έργου

Το Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει τα μέλη της Ένωσης για την πρόσκληση εταιρειών από το Σλοβακικό Υπουργείο Άμυνας για την επέκταση κτιριακής εγκατάστασης σε αεροπορική βάση.

Μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων-Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνει σειρά μέτρων για την ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους. Ο εργοδότης υποχρεούται να διασφαλίζει την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας. Τα μέτρα για την υγεία, την ασφάλεια και την υγιεινή κατά την εργασία, που  σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγονται την οικονομική επιβάρυνση των…