Με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1686 Β/2020 συστήνεται  και συγκροτείται  Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με αντικείμενο τη   μελέτη και εισήγηση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων με σκοπό τη σύνταξη προσχεδίου νόμου για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών.

Στην ως άνω απόφαση αναφέρονται τα  ονόματα των 13 τακτιών  και αναπληρωματικών  μελών  της Επιτροπής, η οποία  οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις 30/06/2020.