Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνει σειρά μέτρων για την ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους.

Ο εργοδότης υποχρεούται να διασφαλίζει την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας.

Τα μέτρα για την υγεία, την ασφάλεια και την υγιεινή κατά την εργασία, που  σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγονται την οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων,  διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: α) Οργανωτικά μέτρα, β) Μέτρα ατομικής υγιεινής και μέσα ατομικής προστασίας, γ) Περιβαλλοντικά μέτρα  και δ) Παρακολούθησης της υγείας των εργαζομένων

Ειδικότερα:

1. Οργανωτικά μέτρα
– Τήρηση των απαιτήσεων «απόστασης», μέσω της λήψης οργανωτικών μέτρων.
-Οργάνωση του χρόνου εργασίας για τη σταδιακή προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων
-Υιοθέτηση μεθόδων οργάνωσης της εργασίας,  συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως εργασίας, στο βαθμό που αυτό είναι
οργανωτικά και τεχνικά εφικτό (π.χ. με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, κ.λπ.).
– Αναδιοργάνωση θέσεων εργασίας  ή λήψη τεχνικών μέτρων, στις περιπτώσεις που οι θέσεις εργασίας γειτνιάζουν μεταξύ τους ή με τις θέσεις πελατών – εξυπηρετούμενων, συνεργατών κ.λπ., όπως π.χ. η τοποθέτηση προστατευτικών διαχωριστικών τύπου π.χ. Plexiglas, οριοθέτηση χώρου με ταινία,
– Πραγματοποίηση συνεργασιών και εκδηλώσεων (σεμινάρια, ημερίδες, συμπόσια κ.λπ.) με εναλλακτικούς τρόπους (όπως π.χ. τηλεφωνική επικοινωνία, e-mail, τηλεδιάσκεψη κ.λπ.)
– Ρύθμιση της πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους  και της προσέλευσης τρίτων στο χώρο εργασίας  με στόχο την αποφυγή συνωστισμού και την τήρηση του κριτηρίου της ασφαλούς απόστασης.
Στο πλαίσιο επαναλειτουργίας επιχείρησης που είχε ανασταλεί η λειτουργία της είτε με κρατική εντολή είτε
αυτοβούλως, και εφόσον απαιτείται η λήψη μέτρων αναδιοργάνωσης της εργασίας και αναδιάταξης των
εργασιακών χώρων, αυτά πρέπει να έχουν υλοποιηθεί, κατά το δυνατόν, πριν την επάνοδο του συνόλου των
εργαζομένων.
– Συνεχής ενημέρωση των εργαζομένων, με  ιδιαίτερη έμφαση στις απαιτούμενες ενέργειες των ίδιων των εργαζομένων σε περίπτωση ανάπτυξης ύποπτων συμπτωμάτων, όπως είναι η άμεση ενημέρωση του εργοδότη για την πρόληψη της διασποράς του SARS COV-2 και η προβλεπόμενη απομόνωση. Ειδικά για την περίπτωση επιστροφής εργαζομένων στην εργασία η ενημέρωση γίνεται κατά την πρώτη ημέρα προσέλευσης.
-Σύσταση για  χρήση κλιμάκων και αποφυγή χρήσης ανελκυστήρων,

2. Μέτρα ατομικής υγιεινής και μέσα ατομικής προστασίας
Υποχρεώσεις εργοδοτών:
-Θεωρείται απαραίτητο ο εργοδότης να λάβει μέτρα για την εφαρμογή ορθών πρακτικών ατομικής υγιεινής (τόσο από τους εργαζόμενους, όσο και από τους τρίτους) στο χώρο εργασίας, και να επιβλέπει τη συνεχή εφαρμογή τους, όπως:
– Ενημέρωση και παρότρυνση των εργαζομένων και των τρίτων για συμμόρφωση με τις ορθές πρακτικές ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής
– Παροχή κατάλληλων εγκαταστάσεων  και απαιτούμενων υλικών – μέσων  για αντισηψία των χεριών
– Παροχή στους εργαζόμενους των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας  (μάσκες, κλπ),

Υποχρεώσεις εργαζομένων:
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει εφαρμόζουν ορθές πρακτικές ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής

3. Περιβαλλοντικά μέτρα
-Επαρκή αερισμός των εργασιακών χώρων και  τακτική συντήρηση των συστημάτων εξαερισμού
– Καθαρισμός  με απορρυπαντικά ή απολυμαντικά, τακτικά και οπωσδήποτε κατά την αλλαγή
βάρδιας  των υποδομών και των επιφανειών των χώρων εργασίας, των κοινόχρηστων χώρων και του εξοπλισμού εργασίας
-Συχνός  καθαρισμός των ενδυμάτων εργασίας (φόρμες, ποδιές κ.λπ.) και των συνήθων μέσων ατομικής προστασίας που χορηγούνται (κράνη και υποδήματα ασφαλείας, γυαλιά, μέσα προστασίας της ακοής, άρβυλα κ.λπ.), καθώς και  ασφαλής αποθήκευσή τους.

4. Παρακολούθηση της σωματικής και ψυχικής υγείας των εργαζομένων

Τέλος στην εγκύκλιο  επισυνάπτεται έντυπο αυτοαξιολόγησης της επιχείρησης προκειμένου οι επιχειρήσεις να διευκολυνθούν στη λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού  για την ολοκληρωμένη προστασία των εργαζομένων.