Εγκύκλιος 28/2014 ΥΠΥΜΕΔΙ για τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στις συμβάσεις δημοσίων έργων

Με την εγκύκλιο 28/2014 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού ενημερώνει για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 3198 Β/2014 της υπουργικής απόφασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου

Εγκύκλιος 27/2014 ΥΠΥΜΕΔΙ για τα αποφαινόμενα όργανα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στις συμβάσεις μελετών

  Με την εγκύκλιο 27/2014 η Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού  του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ενημερώνει για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 3198 Β/2014 της υπουργικής απόφασης περί αποφαινομένων και γνωμοδοτούντων οργάνων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών